Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę

Samoczynne instalacje gaśnicze zamontowane w strefie pożarowej stanowią element zmniejszający zagrożenie. Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Instalacje zraszaczowe - stosowane są przede wszystkim do ochrony obiektów przemysłowych, w których może dojść do powstania pożaru na dużej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę. W przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, instalacje zraszaczowe uruchamiane są automatycznie lub ręcznie. Instalacje gaśnicze gazowe to skuteczne urządzenia przeciwpożarowe, których działanie polega na samoczynnym wykryciu powstałego pożaru. Urządzenia gaśnicze gazowe, mają tę zaletę, że środek gaśniczy nie powoduje uszkodzenia przedmiotów. Instalacje te są przeznaczone do gaszenia wykrytych iskier, powstających w procesie obróbki i przedostające się do pneumatycznych przewodów transportowych. Takie instalacje dają jednak pewne możliwości opanowania pożaru. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania. Specjalizujemy się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych do ochrony obiektów, w których zastosowanie innych środków gaśniczych niż gazowe jest niewskazane lub nieefektywne. Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. Wszędzie tam, gdzie ważne jest, aby jak najszybciej ugasić rozprzestrzeniający się ogień zakładane są instalacje gaśnicze. Instalacje mgły wodnej wytwarzają małe krople, które poprawiają wymianę ciepła. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. Instalacje te gaszą iskry poprzez rozpylenie niewielkich ilości wody do strumienia przewodu transportowego. Instalacje gaszenia iskier można podzielić na dwie części: wykrywanie iskier oraz gaszenie lub separacja iskier. Instalacje gaśnicze gazowe są stosowane w sytuacjach, gdy inne instalacje gaśnicze (np. Instalacje instalowane są w miejscach, gdzie obiekt wymaga szybkiego, lokalnego ugaszenie przy użyciu małej ilości wody. Cecha ta powoduje, że instalacje pianowe znajdują coraz szersze zastosowanie przy ochronie magazynów materiałów niebezpiecznych i innych stref zagrożonych wybuchem. Instalacje mogą być budowane jako niezależne systemy lub elementy istniejących lub nowobudowanych systemów tryskaczowych bądź zraszaczowych. Stąd też instalacje alarmowe będą wpływać na złagodzenie oceny zagrożenia pożarowego. Wodne instalacje gaśnicze) nie mogą zapewnić założonych celów ochrony.